LOVER

FOR

TRONDHJEMS POLYTEKNISKE FORENING

Vedtatt 12. mars 2002

 

§ 1.  FORENINGENS FORMÅL OG OPPGAVER

Trondhjems Polytekniske Forening, TPF, stiftet 25. mai 1872, er en uavhengig og tverrfaglig forening.  Foreningens formål er å formidle og virke for nyttiggjørelse av tekniske, naturvitenskapelige, sosiale, nasjonaløkonomiske og andre aktuelle kunnskaper og erfaringer til beste for samfunnet.

 

Foreningen skal virke ved å arrangere foredragsmøter og debattmøter, være et kreativt forum og samarbeide med andre foreninger om tilsvarende formål.

 

 

§ 2.  FORRETNINGSÅR

 

Foreningens forretningsår er kalenderåret.

 

 

§ 3.  MEDLEMSOPPTAK

 

Som medlemmer kan opptas personer og bedrifter som er interessert i ett eller flere av de fagområder som er nevnt under § 1.  Opptak av nye medlemmer behandles av styret etter skriftlig søknad.

 

Ansatte hos bedriftsmedlemmer har rett til å delta i alle arrangementer på lik linje med de øvrige medlemmer, men har ikke stemmerett og kan ikke velges til tillitsverv.  Bedriftsmedlemskap gir én ansatt i bedriften rett til et ordinært medlemskap.

 

Som studentmedlem kan opptas personer som studerer innenfor de fagområder som er nevnt under § 1.  Studentmedlemmer tas opp på samme måte som ordinære medlemmer og er likestilt med disse.  Studentmedlemskapet opphører ved langvarig utsettelse av studiet.  Etter bestått eksamen går studentmedlemskap over til ordinært medlemskap.

 

  

 

§ 4.  ÆRESMEDLEMMER

 

Til æresmedlemmer kan utnevnes både medlemmer av foreningen og andre som har ytt foreningen ualminnelig verdifulle tjenester, eller har utført særlig fortjenstfullt arbeid på ett eller flere av de fagområder som er nevnt under § 1.

 

Etter innstilling fra styret skal utnevnelsen behandles på generalforsamlingen og avgjøres med minst 2/3 flertall.  Utnevnelsen skjer ved en festlig anledning der det overrekkes diplom og hederstegn.

 

Æresmedlemmer har de samme rettigheter som foreningens øvrige medlemmer.

 

 

§ 5.  HEDERSTEGN

 

Foreningens hederstegn kan tildeles medlemmer i overensstemmelse med gjeldende statutter.

 

 

§ 6.  UTMELDING, STRYKNING AV MEDLEMSKAP

 

Utmelding av foreningen skjer skriftlig til styret.  Medlemmer som ikke har betalt kontingent i to år blir strøket som medlem.  Medlemmer som er strøket på grunn av manglende kontingentinnbetaling, kan gjenopptas ved innbetaling av forfalt kontingent.  Styret kan i spesielle tilfelle etter søknad vedta at tidligere medlemmer kan gjenopptas uten at forfalt kontingent betales.

 

 

§ 7.  KONTINGENT

 

Generalforsamlingen fastsetter kontingenten.  Denne betales forskuddsvis hvert år etter at innbetalingskrav er mottatt.  Studentkontingenten settes lik halvparten av vanlig kontingent.  Studenter betaler studentkontingent ut eksamensåret. Bedriftsmedlemsskap er mulig.  Bedriftskontingenten er avhengig av bedriftens størrelse.  Æresmedlemmer og hedersmedlemmer er fritatt for kontingent.  Ved innmelding etter generalforsamlingen betales ½ kontingent for dette året.  Ved utmelding før generalforsamlingen betales ingen kontingent for dette året.  Medlemmer som i inntil 3 år oppholder seg i utlandet kan etter søknad bli fritatt for kontingent.

 

  

 

 

§ 8.  STYRE

 

Foreningen ledes av et styre på fem medlemmer inklusive leder og nestleder.  Leder og nestleder velges særskilt for to år og uttrer vekselvis annethvert år.  De øvrige medlemmene velges for to år og trer ut vekselvis, ett medlem samtidig med leder og to medlemmer samtidig med nestleder.

 

Det skal hvert år velges to varamedlemmer til styret.  Studentmedlemmer kan bare velges til varamedlemmer, og minimum ett av varamedlemmene bør fortrinnsvis velges blant dem.  Varamedlemmene innkalles til alle styremøter, og om noen av de faste medlemmene er forhindret fra å møte, inntrer varamedlemmene som styremedlemmer med alle rettigheter og i den orden de er valgt.

 

Styret er beslutningsdyktig når minst tre av dets medlemmer er til stede.  Beslutninger fattes med simpelt flertall såfremt ikke annet er bestemt.  Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

 

Styret velger etter behov sekretær og/eller forretningsfører blant styrets medlemmer.  Styret velger festkomite.

 

Foreningen forpliktes ved underskrift av lederen eller to styremedlemmer i fellesskap.  Styret kan meddele prokura.

 

 

§ 9.  PROTOKOLLER

 

Det skal føres og holdes ajour:

 

1. Styreprotokoll.

2. Protokoll fra generalforsamlingen.

3. Referat fra øvrige møter i foreningen.

4. Medlemsfortegnelse.

5. Regnskap.

6. Materiellfortegnelse.

 

 

§ 10.  BRANNSIKRING

 

Foreningens eiendeler skal til enhver tid være brannsikret og oppbevart betryggende.

 

 

§ 11.  FONDS OG LEGATER

 

For fonds og legater skal det være opprettet egne vedtekter.

 

  

 

§ 12.  GENERALFORSAMLING

 

Generalforsamlingen er den øverste myndighet i foreningen.  Det skal avholdes generalforsamling innen utgangen av mars måned hvert år.  På generalforsamlingen skal:

 

1.  styret legge fram årsberetning, årsregnskap, og budsjettforslag for inneværende år.

      

       2. det foretas valg på styremedlemmer og varamedlemmer i henhold til § 8, samt på revisor, hederstegnkomite, og valgkomite på to medlemmer.  Styret gir forslag til valgkomite.  Alle valgene avgjøres ved simpelt flertall, og foretas skriftlig om noen ønsker det.

 

Ekstraordinær generalforsamling kan avholdes når styret, revisor eller ti ordinære medlemmer finner det nødvendig.

 

Innkalling til generalforsamlingen skal skje skriftlig med minst 2 ukers varsel med angivelse av saksbehandling.  Saker som skal behandles utlegges samtidig til gjennomsyn.  Lovendringsforslag må utsendes til medlemmene minst 2 uker før generalforsamlingen.

 

 

§ 13.  BESLUTNINGSDYKTIGHET

 

Generalforsamlingen er beslutningsdyktig ved det antall medlemmer som er møtt frem.

Beslutninger på generalforsamlingen fattes med simpelt flertall blant ordinære medlemmer.

 

 

§ 14.  FAGGRUPPER

 

Foreningens medlemmer kan slutte seg sammen i egne faggrupper under TPF.  Opprettelsen av slike faggrupper og lover for disse må godkjennes av styret.  Oppnås ikke enighet, kan saken forelegges en generalforsamling der den avgjøres med simpelt flertall.  Alle medlemmer av en slik gruppe må være medlemmer av TPF.

 

Faggruppenes beslutninger forplikter ikke TPF verken økonomisk eller juridisk.  Gruppen kan søke TPF om økonomisk støtte til sin virksomhet.  Gruppen kan fremme spesielle saker gjennom TPF og skal sende årsberetning til TPF innen januar måned det påfølgende år.  Lederen av en faggruppe har møte- og talerett på styremøter.

 

Hvis en slik gruppe oppløses, tilfaller dens arkiv og eiendeler TPF.

 

 

§ 15.  LOVENDRINGER

 

Beslutning om endringer i lovene kan bare fattes på en generalforsamling med minst ¾ flertall.  Forslag om lovendring må være innlevert til styret minst 1 måned før årsmøtet.  Lovendringsforslag skal utsendes sammen med innkallingen til generalforsamlingen.

 

  

 

§ 16.  OPPLØSNING

 

Beslutning om oppløsning av foreningen må fattes av to ordinære generalforsamlinger i to på hverandre følgende år, med ¾ flertall.  Generalforsamlingen beslutter i så fall med vanlig flertall hvordan foreningens eiendeler skal disponeres.

 


  

STATUTTER

FOR

TRONDHJEMS POLYTEKNISKE FORENINGS

HEDERSTEGN

Vedtatt 12. mars 2002.

(Erstatter statutter av januar 1925.)

 

 

§ 1.

Hederstegnet skal være av sølv og ha form av ”Trondhjemsrosen” omgitt av et triangel og kronet av foreningens initialer T. P. F.  Trianglets ene side er horisontal i underkant av rosen og har inngravert årstallene 1872 og utdelingsåret.  På den ene av de skråttstående triangelsider er inngravert ordene ”Dit virke” og på den andre ”Min vekst”.  Tegnet bæres i et lyseblått vattert silkebånd og benyttes ved festlige anledninger innen de tekniske foreninger.

 

§ 2.

Tegnet ledsages av et diplom som underskrives av foreningens leder og forretningsfører.

 

§ 3.

Hederstegnet kan tildeles medlemmer av foreningen som på fremragende måte har skjøttet tildelte verv eller på annet vis har gjort seg særlig fortjent av foreningen.

 

§ 4.

Forslag om tildeling av hederstegn fremmes for beslutning i styret av en ”hederstegnkomite” bestående av foreningens leder og to medlemmer valgt på generalforsamlingen.  Hederstegnet utdeles på foreningens generalforsamling hvortil samtlige innehavere av hederstegnet er spesielt invitert.

 

§ 5.

Endringer i disse statutter kan bare foretas av en generalforsamling etter innstilling fra styret eller hederstegnkomiteen.

 

 

 


 

  

 

 

VEDTEKTER

FOR

TRONDHJEMS POLYTEKNISKE FORENINGS

JUBILEUMSFOND

Vedtatt 12. mars 2002.

(Erstatter vedtekter av 19.3.1997.)

 

 

 

§ 1.  FONDETS OPPRETTELSE

 

Jubileumsfondet ble opprettet i 1922 ved foreningens 50-årsjubileum, og består av frivillige gaver.

 

 

§ 2.  FONDETS FORMÅL

 

Fondet kan gi støtte til større jubileer og til foreningens formål, som er å formidle og virke for nyttiggjørelse av tekniske, naturvitenskapelige, sosiale, nasjonaløkonomiske og andre aktuelle kunnskaper og erfaringer til beste for samfunnet.

 

                                                          

§ 3.  FONDETS STYRE

 

Fondet ledes av foreningens styre.  Foreningen og fondet skal ha felles forretningsfører.

 

 

§ 4.  FONDETS FORVALTNING

 

Fondet forvaltes av styret.  Styret skal søke å oppnå god avkastning av fondets midler, men likevel slik at det legges stor vekt på å begrense risiko for tap.

 

 

§ 5.  ANVENDELSE AV FONDETS AVKASTNING OG KAPITAL

 

Maksimum 2/3 av den årlige avkastning disponeres av styret, resten tillegges kapitalen.  Anvendelse av kapitalen skal godkjennes av generalforsamlingen.

 

 

§ 6.  REGNSKAP

 

Styret avlegger eget, revidert regnskap og avgir beretning om fondets virksomhet til generalforsamlingen hvert år, samtidig med foreningens regnskap og årsberetning.  Fondet og foreningen kan ha felles revisor.

                                                          

 

 

§ 7.  ENDRING AV VEDTEKTER

 

Beslutning om endringer i vedtektene kan bare gjøres på foreningens generalforsamling med minst ¾ flertall.  Forslag til vedtektsendringer må være levert styret minst 1 måned før generalforsamlingen.  Forslag skal sendes til medlemmene med minst 2 ukers varsel, sammen med innkalling til generalforsamlingen.

 

 

§ 8.  FONDETS OPPHØR

 

Forslag om å bringe fondet til opphør skal behandles på to på hverandre følgende generalforsamlinger.  Slikt forslag skal nevne forslag til anvendelse av fondets kapital.  Forslaget skal sendes ut til medlemmene med minst 2 ukers varsel.  Det kreves ¾ flertall blant de fremmøtte medlemmer for at vedtaket skal være gyldig.